Menu

Ns Management | Sábado, 27 Febrero 2021 23:55

El Consell regula la composició, l'organització i el funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Entre les novetats hi ha la inclusió de mesures per a fomentar la presència equilibrada de dones i homes en el Tribunal

El Consell regula la composició, l'organització i el funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es regula l'organització, el sistema de designació, el règim de funcionament i les funcions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, que es configura com l'òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral.

El Tribunal està adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i actua i resol amb independència d'aquesta. Així mateix, la conselleria li proporciona el suport material, tècnic i de personal, necessari per al seu funcionament correcte.

Aquest decret s'ha dictat responent a la necessitat d'actualitzar la normativa vigent i així incloure les novetats que l'afecten. Els procediments que regula pretenen ser senzills i clars, per a donar seguretat jurídica tant al funcionament com a la composició de l'òrgan.

Entre les novetats que incorpora hi ha la inclusió d'un article, específic, en el qual es recullen algunes mesures per a fomentar la presència equilibrada d'homes i dones en el Tribunal.

A més, es preveu l'atribució de funcions de caràcter consultiu que és conseqüència de la modificació introduïda en l'article 167 de la Llei 2/2011, de 22 de març. Això implica que el Tribunal podrà exercir funcions consultives en relació amb les matèries de la seua competència, a instància de l'administració esportiva de la Generalitat.

Una altra de les novetats és la possibilitat de dictar resolucions aclaridores i rectificacions; així com la regulació específica de cada procediment que s'ha de seguir en l'exercici de cada una de les funcions que desenvolupa el Tribunal, com a recursos contra actes disciplinaris i competitius federatius, el procediment sobre els recursos en matèria electoral, el de l'exercici de la potestat disciplinària pel mateix Tribunal i la funció consultiva.

Aquest tribunal estarà integrat per cinc membres i una secretaria. D'aquests cinc membres tres són anomenats a proposta de les federacions esportives valencianes. Els altres dos membres són de lliure designació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'esport, d'entre una terna, proposada per la persona titular de la Direcció General d'Esport.

Així mateix, la secretaria del Tribunal serà nomenada, a proposta de la Direcció General d'Esport, d'entre el personal funcionari de carrera de la Generalitat.

Comentarios

volver arriba